…laŭ Ĝeraldo

Réflexions Pripensaĵoj

La diversité des démarches en faveur de l’esperanto.

La diverseco de aliroj pri esperanto.

Explorations Esploradoj

Découverte et apprentissage de la langue.

Malkovro kaj lernado de la lingvo.

Aspects pratiques Praktikaj aspektoj

L’esperanto vivant, dans ses aspects concrets.

La vivanta esperanto, en ĝiaj konkretaj aspektoj.

Documenthèque Dokumentaro

Documents textuels, audio, vidéos, et liens utiles.

Dokumentoj textaj, aŭdaj, filmetaj kaj utilaj ret-ligoj.

Nous ne sommes que des « passeurs »… des témoins, des mémoires d’archives, nous qui avons appris et essayons de soutenir la langue internationale équitable esperanto.

Si, un jour, l’esperanto doit atteindre sa pleine diffusion (1), ce ne sera pas notre œuvre mais celle de nos enfants, de nos petits-enfants et au-delà. Et ce sera un temps heureux, puisque très probablement dans un contexte où les valeurs de l’esperanto auront triomphé : paix, amitié entre les peuples, solidarité, et échanges interculturels sans entraves. 

Ni estas nur « preterpasistoj »… atestantoj, memoroj pri arkivoj, ni, kiuj lernis kaj provas subteni la justan internacian lingvon Esperanto.

Se, future, Esperanto devas atingi ĝian plenan disvastigon (1), ĝi ne estos nia laboro, sed tio, kio estos de niaj infanoj, niaj genepoj kaj preter. Kaj estos feliĉa tempo, ĉar plej verŝajne en kunteksto, kie la valoroj de Esperanto triumfos : paco, amikeco inter popoloj, solidareco kaj interkulturaj interŝanĝoj sen malhelpoj.

Dans cette attente, notre mission est de mettre à disposition du plus grand nombre et sous la forme la plus accessible qui soit, un maximum d’informations et de documents leur permettant de gagner du temps, tant dans l’accès pratique à la langue que dans les raisons de : l’apprendre, l’utiliser, et la propager.  

Dume, nia misio estas disponigi al la plej multe da homoj, kaj en la plej atingebla formo, maksimuman informon kaj dokumentojn, kiuj ebligas al ili ŝpari tempon, tiel en la praktika aliro al la lingvo kiel en la kialoj : lerni ĝin, utiligi ĝin, kaj disvastigi ĝin.

À quoi ces pages espèrent apporter leur contribution.

Kion ĉi tiuj paĝoj esperas kontribui.